POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator strony www.yesmaam.pl (dalej „yesmaam”) jako jeden ze swoich głównych priorytetów stawia prawo użytkowników do ochrony swojej prywatności w pełnym zakresie przewidzianym obowiązującym prawem.

 

Niniejszy dokument służyć ma temu celowi poprzez zapewnienie, aby każdy użytkownik yesmaam.com.pl otrzymał syntetyczną informację na temat tego w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe, kto te dane przetwarza, jaki jest ich szczegółowy zakres, a także aby zapewnić użytkownika o dobrowolności przetwarzania dotyczących go danych oraz zapewnić mu pełny wgląd w ich zakres oraz możliwość ich usunięcia w każdym czasie.

 

Niniejszy dokument został przygotowany z uwzględnieniem w szczególności następujących aktów prawnych:

- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

- Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

 

Z uwagi na to, że użytkownicy yesmaam.com.pl będą dzielili się na użytkowników, posiadających swoje konta użytkownika na portalu, jak też na takich, którzy jedynie portal przeglądają korzystając z udostępnionych przez nas rozwiązań dostarczanych na stronie, wyraźnego zakomunikowania w tym miejscu wymaga okoliczność, iż w przypadku użytkowników nie posiadających konta użytkownika na yesmaam.com.pl, żadna ich rejestracja nie jest przez wymagana i mogą pozostać anonimowi. Tym samym yesmaam.pl będzie jedynie biernie dane dotyczące tych osób przetwarzał. W każdym także przypadku ww. rejestracja użytkownika jest całkowicie dobrowolna i zależna od samego użytkownika, który może także w dowolnym momencie zadecydować i zawnioskować o to, aby administrator yesmaam.com.pl usunął dane, które go dotyczą w dowolnym momencie oraz zakresie.


1. Jakie dane są zbierane przez yesmaam.com.pl?

Dane zbierane od naszych użytkowników dzielą się na dane zbierane aktywnie oraz pasywnie. Dane zbierane aktywnie to wszystkie dane, które użytkownicy dobrowolnie podają na naszej stronie. W odróżnieniu od powyższych dane zbierane pasywnie, są to dane zbierane o użytkowniku bez jego zaangażowania, np. dane zbierane przez serwer (adres IP, typ przeglądarki, upublicznione dane o firmie użytkownika etc.) lub program do analizy zachowań klienta na stronie w przypadku jeżeli program taki jest aktualnie przez nas wykorzystywany (web analytics).

2. Rejestracja na portalu

Rejestracja w yesmaam.com.pl dotyczy jedynie tych użytkowników, których rejestracja jest potrzebna do złożenia zamówienia na usługi i produkty oferowane przez yesmaam.com.pl. Użytkownicy ci w przypadku ukończenia procesu rejestracji, w pierwszej kolejności uzyskują uprawnienie do moderowania swoich profili oraz uzupełniania danych.

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę prowadzonej działalności gospodarczej oraz adres tej działalności (ewentualnie NIP), telefon kontaktowy oraz adres e-mail, a także wybrać swój unikalny login i hasło. W ramach tego formularza należy zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach yesmaam.com.pl, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez yesmaam.com.pl.

Administrator yesmaam.com.pl jako administrator danych zastrzega, że w celu zachowania należytego poziomu zabezpieczenia interesów użytkowników, w szczególności związanych z przetwarzaniem ich danych, zakończenie procedury rejestracji użytkownika może zostać poprzedzone indywidualnym spotkaniem administratora oraz użytkownika celem potwierdzenia tożsamości osób aplikujących do rejestracji. Ma to na celu ograniczenie przypadków, kiedy nieupoważnione osoby mogłyby próbować bezprawnie umieścić lub zmienić dane na yesmaam.com.pl dotyczące innych osób, w sposób szkodzący interesom yesmaam.com.pl oraz innych użytkownikó

3. W jaki sposób przetwarzane są dane osobowe?

Dane przetwarzane będą w systemie informatycznym yesmaam.com.pl oraz wyłącznie w celu związanym z działalności portalu. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom w zakresie niezbędnym dla uzasadnionych celów marketingowych yesmaam.pl. Dane przetwarzane będą także w celu umożliwienia użytkownikom zalogowanie się oraz korzystania z yesmaam.com.pl.

4. Zmiana danych osobowych

Użytkownik w każdym czasie może zmienić lub usunąć swoje dane osobowe zawarte w ramach yesmaam.com.pl. Może to nastąpić poprzez odpowiedni formularz kontaktowany lub drogą mailową poprzez wysłanie wiadomości na adresy wskazane w zakładce „Kontakt”.

5. W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Użytkownik rejestrowy może zmienić je własnoręcznie poprzez swój panel użytkownika.

6. Wykorzystanie cookies oraz innych podobnych rozwiązań.

Administrator otrzyma dostęp do informacji w formie plików cookies znajdujących się na urządzeniu elektronicznym, z którego korzysta użytkownik celem korzystania z yesmaam.com.pl (w szczególności może to być komputer, tablet, telefon oraz podobne rozwiązania umożliwiającego użytkownikowi połączenie się z internetem oraz przesył danych) w przypadku jeżeli przeglądarka internetowa użytkownika udostępnia te pliki cookies.

Wyżej wymienione pliki cookies jako dane informatyczne przechowywane są w ww. urządzeniach oraz zawierają nazwę domeny czas ich przechowywania oraz unikalny numer. Nie zostaną wykorzystane na potrzeby identyfikacji użytkownika yesmaam.pl, jednak zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązania poinformować użytkowników o fakcie posługiwania się tymi plikami.

Posługiwanie się nimi przez yesmaam.pl zależy w każdym przypadku od samego użytkownika, który poprzez ustawienia swojej przeglądarki zadecyduje czy pliki te nam udostępnić. Zakres tego udostępnienia może być zmodyfikowany przez użytkownika w każdym czasie.

Korzystanie z tych plików zapewnia nam lepszą komunikację z użytkownikiem, w szczególności są też użyteczne z uwagi na szybkość dotarcia przez użytkownika do informacji, których pożąda. Pliki te wykorzystywane są także do tworzenia statystyk, które pomagają nam ustalić jak najskuteczniej modyfikować i ukierunkować usługi.

Administrator zastrzega możliwość wykorzystania zarówno plików cookies w typie „sesyjnym” (tymczasowe) jak też „stałym” (przechowywane na urządzeniu użytkownika).

Niezależnie od powyższego rozwiązania Administrator zastrzega, że może zadecydować o posługiwaniu się w przyszłości innymi technologiami niż pliki cookies o zbliżonym działaniu.

Przeglądarki internetowe często domyślnie zakładają przechowywanie plików cookies oraz innych podobnych rozwiązań o czym użytkownik w każdym czasie powinien pamiętać, w szczególności w sytuacji wymiany jednej przeglądarki na inną. Użytkownik w takim przypadku (zmiany przeglądarki lub pierwszego jej użycia) powinien indywidualnie dokonać zmiany takich domyślnych ustawień jeżeli mu na tym zależy.

7. Zabezpieczenie danych                                                                    

Formularz zgłoszeniowy użytkownika oraz wszelkie dane zgłaszane w jakiejkolwiek formie przez użytkownika Administratorowi lub umieszczane przez niego w ramach yesmaam.com.pl, a także sam proces logowania do yesmaam.com.pl realizowany jest za pomocą bezpiecznych protokołów, które wpływają na należyte zabezpieczenie transmisji danych do oraz z yesmaam.com.pl.

Dane, które przechowujemy przechowywane i przetwarzane są przez yesmaam.com.pl z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz z użyciem wszelkich dostępnych Administratorowi w danym momencie środków informatycznych, technicznych oraz organizacyjnych, w tym z wykorzystaniem najwyższej klasy sprzętu, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.

yesmaam.com.pl wprowadził także na użytek wewnętrzny odpowiednie regulacje, ustanawiające najwyższe normy przewidziane dla ochrony danych osobowych.

8. Komunikacja z użytkownikami

Użytkownicy yesmaam.com.pl mają możliwość kontaktu mailowego z Administratorem poprzez zakładkę „Kontakt” na yesmaam.com.pl. Dotyczy to także pytań dotyczących niniejszego dokumentu lub pytań dotyczących zasad działania yesmaam.pl.

Zarejestrowani użytkownicy poprzez dokonanie rejestracji na yesmaam.com.pl wyrażają zgodę, na otrzymywanie niezapowiedzianych wiadomości dotyczące działalności yesmaam.com.pl, w tym w szczególności dokonywanych przez Administratora publikacji elektronicznych, wprowadzanych usług, produktów i rozwiązań (np. zmiany zasad prowadzenia portalu, wewnętrzne promocje).

Z upływem czasu Administrator nie wyklucza także wprowadzenia powiadomień w drodze wiadomości e-mail lub powiadomień dokonywanych w inny sposób, w tym wprowadzenia systemu bezpłatnych powiadomień w zakresie określonym przez użytkownika podczas rejestracji.

9. Umieszczanie reklam

Administrator zastrzega, że w celu wyświetlania reklam podczas przeglądania yesmaam.com.pl może posługiwać się usługami firm zewnętrznych. Firmy te mogą w zakresie dozwolonym przez prawo zbierać informacje dotyczące użytkownika czego ten powinien być świadomy w trakcie posługiwania się swoją przeglądarką internetową oraz w trakcie korzystania z yesmaam.pl.

10. Zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega, że niniejszy dokument może być w każdym czasie zmieniony, jednak każdorazowo z jednoczesnym zawiadomieniem wszystkich zarejestrowanych użytkowników drogą mailową o takiej zmianie. Zmiana niniejszego dokumentu następuje z chwilą zastąpienia dotychczasowego tekstu jego nowym brzmieniem przez Administratora.

W przypadku gdyby zmieniona Polityka Prywatności będzie mniej korzystna dla Użytkowników, zostaną oni poinformowani o tej okoliczności niezwłocznie.

11. Nazwa i adres firmy.

Dane adresowe oraz firma Administratora znajdują się w zakładce „Kontakt” oraz dostępne są użytkownikom w każdym czasie.