REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO YES MA’AM§1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

Regulamin - niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem: www.yesmaam.pl.

Sklep – zbiór stron internetowych (dokument elektroniczny, posiadający niepowtarzalne adresy URL, pobierane z dysku lokalnego bądź serwera internetowego i interpretowane po stronie Kupującego za pomocą przeglądarki internetowej) Usługodawcy, umieszczony w domenie o nazwie www.yesmaam.com.pl, który umożliwia Kupującemu wybór oraz zakup Produktów, Produktów Spersonalizowanych oraz ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb.

Usługodawca – YES MA'AM (firma PROFOOD ul. Św. Bonifacego 100, 02-909 Warszawa, NIP: 9512084140)

Kupujący – konsument w rozumieniu art. 22¹ kc, osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kc, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Konto - w pełni aktywowany, prowadzony dla Kupującego pod unikalną nazwą (login) profil w Sklepie będący zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu.

Produkt – asortyment dostępny na stronie www.yesmaam.pl nie będący Produktem Spersonalizowanym;

Produkt Spersonalizowany – asortyment dostępny na stronie www.yesmaam.pl, dostosowany za pośrednictwem Konfiguratora do indywidualnych potrzeb rozmiarowych, estetycznych i materiałowych przez Kupującego.

Usługa Personalizacji – usługa indywidualnego dostosowania Produktu Spersonalizowanego do potrzeb Kupującego przy pomocy Konfiguratora.

Konfigurator – narzędzie graficzne dostępne na stronie internetowej Sklepu umożliwiające indywidualne dostosowanie Produktu Spersonalizowanego do potrzeb Kupującego, dające mu między innymi możliwość zmiany jego rozmiaru, materiału, koloru czy konfiguracji i doboru słów lub wzorów.

Cena Produktu Spersonalizowanego – cena Produktu oraz cena usługi indywidualnego dostosowania Produktu do potrzeb Kupującego przy pomocy Konfiguratora (Usługa Personalizacji) – określona w przez Kupującego i podana na stronie Sklepu.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – sprzedaż Produktu, lub Produktu Spersonalizowanego, jak i wykonanie Usługi Personalizacji Produktu świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Kupującego, dokonywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa pomiędzy Usługodawcą i Kupującym, o treści odpowiadającej treści Regulaminu, w szczególności polegająca na umożliwieniu korzystania z Konfiguratora oraz możliwości wyboru i zakupu określonych Produktów oraz Produktów Personalizowanych.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Kupującym dotycząca określonych Produktów oraz Produktów Personalizowanych oferowanych w ramach asortymentu Sklepu.

Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów - ustawa z dnia 20 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.)

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Ustawa o sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176)


§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin wyznacza:
1.1. zasady i warunki korzystania ze Sklepu prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.yesmaam.com.pl;
1.2. prawa i obowiązki Kupującego jak i Usługodawcy.
2. Niniejszym Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu, a także - na żądanie Kupującego - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
4. Kupujący akceptuje Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego Sklepu.
5. W celu korzystania ze z usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego Sklepu w tym Usługi Personalizacji system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, musi spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
5.1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet,
5.2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej (Sklep zostanie przystosowany do eksploatacji na urządzeniach elektronicznych przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych finalnych wersji przeglądarek: MS IE od wersji 8, Mozilla Firefox od wersji 12.X, Safari od wersji 5.X, Opera od wersji 12.X, Google Chrome od wersji 17.X.);
5.3. posiadanie aktywnego profilu poczty elektronicznej (e-mail).
5.4. posiadanie ekranu o rozdzielczości 1024 na 768 piksele albo wyższa;
6. Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Kupującego, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Kupujący powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności związane z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Kupującego w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
7. Umowy (Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, Umowa sprzedaży) zawierane są zgodnie z prawem polskim.
8. Naruszenia Regulaminu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej www.yesmaam.com.pl w zakładce Kontakt.

Produkty i Produkty Spersonalizowane oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i nieużywane.


§3 ZAKRES USŁUG

1. Sklep oferuje Kupującym następujące usługi:
1.1. wybór za pomocą funkcjonalności Sklepu zestawu Produktów (lub Produktów Spersonalizowanych), będącego zestawem złożonym z dostępnych w Sklepie zdjęć ubrań, dodatków i innych akcesoriów wraz z prezentacją przykładowych możliwości dostosowania Produktów do indywidualnych potrzeb,
1.2. usługę wykonania i zamówienia Produktu Spersonalizowanego zgodnie z projektem Kupującego stworzonym za pomocą Konfiguratoa;
1.3. usługę możliwości wyboru i zamówienia gotowego Produktu za pomocą funkcjonalności Sklepu;
2. Usługa określona w 1.2., 1.3. powyżej jest odpłatna w przypadku zawarcia umowy sprzedaży odpowiednio Produktu Spersonalizowanego lub Produktu.


§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek wskazanej poniżej formie:
1.1. na stronie Sklepu za pośrednictwem Konta;
1.2. na stronie Sklepu (on-line bez rejestracji),
1.3. pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w zakładce kontakt na stronie www.yesmaam.pl;
2. Celem dokonania zamówienia Kupujący wypełni formularz zamówienia, podając dane osobowe i teleadresowe oraz zaakceptuje wartość zamówienia poprzez wybranie opcji "Złóż zamówienie i zapłać". Po złożeniu i opłaceniu zamówienia, Kupujący otrzyma zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie płatności za zamówienie w Sklepie. W przypadku zamówienia składanego pocztą elektroniczną opcją „Złóż zamówienie i zapłać” jest dokonana z chwilą wysłania zamówienia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy wskazany w ust.1. powyżej.
3. Sklep przyjmuje zamówienia we wszystkie dni tygodnia.. Czas realizacji zamówienia złożonego w dni wolne od pracy biegnie od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, z tym zastrzeżeniem iż zawsze po otrzymaniu płatności od Kupującego za dane zamówienie.
4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty Sklepu, lub dokonać dostosowania Produktu Spersonalizowanego do indywidualnej potrzeby Kupującego przy pomocy Konfiguratora, następnie spowodować „dodanie” ich do koszyka oraz zatwierdzenie i złożenie zamówienia.
6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów, Produktów Spersonalizowanych przyciskiem „Zatwierdź i złóż zamówienie”, Kupujący ma możliwość dokonywania ich zmian i modyfikacji w zamówieniu, jak i danych osobowych i teleadresowych.
7. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia w sposób określony powyżej, za pomocą poczty elektronicznej Usługodawca na podany przez Kupującego adres e-mail wyśle komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu (ilości Produktów i Produktów Spersonalizowanych), wartości zamówienia (w tym ceny Produktu Spersonalizowanego), wybranego rodzaju dostawy i terminu płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych osobowych i teleadresowych podanych przez Kupującego, oraz dodatkowo w przypadku Produktów Spersonalizowanych: specyfikację ustalona przez Kupującego przy pomocy Konfiguratora. Komunikat stanowi Potwierdzenie Zawarcia Umowy Sprzedaży lub w przypadku Produktu Spersonalizowanego - Potwierdzenie Zawarcia Umowy Sprzedaży i Wykonania Usługi Personalizacji.
8. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) - w przypadku zakupu Produktu innego niż Produkt Spersonalizowany. W takim przypadku Kupujący jest zobowiązany do odesłania Produktu innego niż Spersonalizowany niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy sprzedaży (do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie produktu przed jego upływem) na adres zwrotów wskazany przez Usługodawcę na stronie www.yesmaam.pl. Usługodawca dokona zwrotu kwoty zapłaconej przez Kupującego Usługodawcy za taki produkt, z wyłączeniem kosztów dostawy w terminie wskazanym w zdaniu uprzednim.
9. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.), prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w zakresie wykonania Usługi Personalizacji Produktu i sprzedaży Produktu Spersonalizowanego, albowiem Kupujący dokonuje w ten sposób samodzielnej konfiguracji Produktu Spersonalizowanego tworzonego na jego indywidualne potrzeby.
10. W przypadku jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia, czy to na skutek niedostępności części materiałów koniecznych do jego realizacji lub opóźnień wynikających z innych przyczyn, Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany drogą mailową i ma prawo zdecydować, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, z opóźnieniem czy w całości anulowane. W przypadku zmiany składu zamówienia lub jego anulowania, Uslugodawca niezwłocznie dokonuje zwrotu odpowiednio części lub całości zapłaconej przez Kupującego kwoty na rachunek bankowy Kupującego.
11. Wykonanie przez Kupującego personalizacji produktu za pomocą Konfiguratora powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi, w tym: nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe, nie może godzić w uczucia religijne i polityczne osób trzecich czy naruszać praw osób trzecich. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia naruszającego powyższe postanowienie.


§5 PŁATNOŚCI

1. Realizacja zamówienia następuje, gdy na koncie Usługodawcy zostanie zarejestrowane potwierdzenie wpływu należnej kwoty za dane zamówienia od Kupującego.
2. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych, licząc od dnia roboczego następującego po zarejestrowaniu wpływu należnej kwoty na konto Usługodawcy za dane zamówienie.
3. Za złożone zamówienie Kupujący płaci przelewem bankowym na konto Usługodawcy podane na stronie www.yesmaam.com.pl, zarówno dokonując przedpłaty na konto, jak również korzystając z systemów płatności online dostępnych w Sklepie. W celu anulowania złożonego zamówienia Produktu Spersonalizowanego, należy wysłać wiadomości mailową na adres biuro@yesmaam.pl z podaniem indywidualnego numeru zamówienia oraz numerem telefonu do kontaktu. Anulowanie zamówienia Produktu Spersonalizowanego możliwe jest najpóźniej do drugiego dnia kalendarzowego po otrzymaniu przez Kupującego mailowego potwierdzenia faktu zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto Usługodawcy za taki Produkt Spersonalizowany.
4. W przypadku nie dokonania płatności w systemie płatności online dostępnych w Sklepie, Kupujący powinien zapłacić za odpowiednio zamówiony Produkt, Produkt Spersonalizowany w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednio Potwierdzenia Zawarcia Umowy Sprzedaży lub Potwierdzenia Zawarcia Umowy Sprzedaży i Wykonania Usługi Personalizacji. Po upływie wyżej wskazanego terminu zamówienie jest anulowane i traktowane jako niebyłe.
5. Wszystkie ceny podawane za pośrednictwem Sklepu są oznaczone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Informacja o cenach podawana za pośrednictwem Sklepu ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez Kupującego Potwierdzenia Zawarcia Umowy Sprzedaży lub Potwierdzenia Zawarcia Umowy Sprzedaży i Wykonania Usługi Personalizacji, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów umowy. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po w przyszłości.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, Produktów Spersonalizowanych jak i Usługi Personalizacji, wprowadzania nowych elementów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Usługodawcy, bądź wprowadzania w nich zmian. Usługodawca organizuje konkursy, w których nagrodą są elementy jego oferty w Sklepie, zarówno samodzielnie jak również we współpracy z innymi podmiotami.


§6 DOSTAWA

1. Elementy złożonego zamówienia wysyłane będą na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub operatora pocztowego, a koszt dostawy jest każdorazowo wliczany do kwoty należnej za zamówienie. Przesyłki zagraniczne są wyceniane indywidualnie. Koszt przesyłki jest naliczany automatycznie w Sklepie zgodnie z aktualnie stosowaną tabelą opłat i jest widoczny w koszyku przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia przez Kupującego. Zastrzega się, iż zamówienie przesyłki do konkretnego państwa na świecie może nie być możliwe.
2. Czas dostawy wynosi maksymalnie 3 dni robocze od dnia otrzymania przez Kupującego odpowiednio Potwierdzenia Zawarcia Umowy Sprzedaży lub Potwierdzenia Zawarcia Umowy Sprzedaży i Wykonania Usługi Personalizacji. Czas ten nie jest wliczony do czasu realizacji zamówienia.
3. Do każdego przesyłanego zamówienia załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
4. Odbiór osobisty złożonego zamówienia jest niemożliwy.


§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługi były wykonywane w sposób satysfakcjonujący dla Kupującego, jednakże Kupującemu przysługuje prawo reklamacji w przedmiocie nienależycie świadczonych usług oraz w zakresie niezgodności towaru z umową w szczególności w przypadku wad fizycznych Produktu, Produktu Spersonalizowanego oraz niezgodności Produktu Spersonalizowanego ze specyfikacją ustaloną przez Kupującego za pomocą Konfiguratora zawartą w Potwierdzenia Zawarcia Umowy Sprzedaży i Wykonania Usługi Personalizacji.
2. Każda rzecz zamówiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
3. Reklamacje należy składać w formie korespondencji kierowanej na adres Usługodawcy wskazany w §1 lub w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Usługodawcy zwroty@yesmaam.pl.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
5. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
4.1. dane pozwalające na identyfikację Kupującego: nazwa Kupującego, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy (dla reklamacji składanych listownie);
4.2. opis reklamacji;
4.3. określenie ewentualnych roszczeń Kupującego;
4.4. wskazanie daty zaistnienia zdarzenia świadczącego o nienależytym wykonaniu Umowy sprzedaży przez Usługodawcę.
6. O rozpatrzeniu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany w wiadomości przesłanej na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji rzeczy odesłanej przez Kupującego, reklamowana rzecz zostanie odesłana wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
8. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.
9. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu dokonanego w Sklepie (paragon, faktura VAT). Wszystkie elementy objęte ofertą Sklepu objęte są rękojmią. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji na korzyść reklamującego.
10. Reklamacja rozpatrzona pozytywnie powoduje naprawę reklamowanej rzeczy, wymianę rzeczy na nową w przypadku braku możliwości naprawy, lub zwrot zapłaconej kwoty za daną rzecz w przypadku braku możliwości wymiany lub naprawy.


§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. W ramach realizacji Usług o których mowa w §3, Usługodawca dołoży należytej staranności w celu zapewnia technicznej sprawność i poprawność działania strony internetowej Sklepu oraz Konfiguratora a także odpowiednią jakość Produktów (Produktów Spersonalizowanych) zgodną z podaną na stronie Sklepu ich specyfikacją.
2. Usługodawca nie odpowiada za:
2.1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Kupujący korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego Sklepu,
2.2. działania Kupującego lub innych osób uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonego Sklepu,
2.3. wadliwe działanie strony internetowej Sklepu spowodowane siłą wyższą.
2.4. korzystanie przez Kupującego z niewłaściwego oprogramowania oraz sprzętu nie spełniającego wymagań technicznych określonych w niniejszym regulaminie a w szczególności za szkody wynikających z różnic w odbiorze kolorów związanych z ograniczeniami używanego przez Kupującego sprzętu lub oprogramowania.
2.5. podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych teleadresowyh;
2.6. za szkody wynikłe z nieprzestrzegania przez Kupującego zasad bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet,
2.7. wady fizyczne i uszkodzenia powstałe z winy Kupującego lub też wynikające z niewłaściwego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.


§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia będą przetwarzane w celu założenia Konta. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody Kupującego.
3. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Kupującego.
4. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 roku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.).
5. Usługodawca zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
6. W celu prawidłowego działania strony internetowej Sklepu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Kupującego, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
7. Kupujący może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.
8. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości Kupującego.
9. Pliki generowanie bezpośrednio przez stronę internetową Sklepu nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
10. Sklep wykorzystuje pliki cookies do:
10.1. utrzymywania sesji Kupującego (pliki własne),
10.2. dostosowania zawartości stron do preferencji Kupującego (pliki własne),
10.3. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
10.4. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Sklepu (pliki zewnętrzne) ,
10.5 łączenia funkcji Sklepu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Kupujący korzysta (pliki zewnętrzne),
10.6. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Kupującego oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).
11. Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:
11.1.Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji Kupującego,
11.2. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.
12. Każdy Kupujący może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.


§10 ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin. W każdym przypadku zmiany Regulaminu zarejestrowani Kupujący posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w przez Kupującego, wysłanej na 30 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ponadto ogłaszane z 30-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.
2. Kupujący posiadający Konto ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu, jeżeli od czasu ostatniego logowania treść Regulaminu została zmieniona.
3. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący ma możliwość usunięcia Konta w każdym czasie.
4. Skorzystanie z Usług dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu rozpatrywane jest zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.


§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż Usługodawca może kierować do niego powiadomienia, w szczególności o zmianie Regulaminu, które jednak nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
3. Uznanie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny lub nieskuteczny, pozostaje bez wpływu na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego oraz prac naprawczych, mogących powodować okresowe, nie dłuższe jednak niż 24 godziny, ograniczenie lub uniemożliwienie Kupującym korzystanie z określonych funkcjonalności bądź całego Sklepu.
5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.